tornjak_profile.jpg

Yhdistys

Tervetuloa Suomen tornjakit ja medimurjenkoirat ry:n sivuille.
Yhdistys perustettiin 20.4. 2020 ja se virallistettiin 14.5. 2020. 

Yhdistys hyväksyttiin Suomen Seurakoirayhdistys ry:n jäseneksi 31.8. 2020.
Yhdistys toimii tornjak- ja medimurjenkoirarotujen rotukerhona Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaisuudessa.

Sekä tornjak että medimurjenkoira ovat Kroatialaisia rotuja.  

HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Hallitus 2021 - 

Tuula Selin                       puheenjohtaja
Leena Tahvanainen           varapuheenjohtaja

Outi Huuskonen               sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri
Janna Kakko                    jäsen

 

Jalostustoimikunta

Titta Luoto (kennel Darth Vader, tornjak)
Outi Huuskonen (kennel Vilavallarens, medimurjenkoira)
Pirjo Harmoinen (kennel Good Mind´s, medimurjenkoira)

Oona Aalto
Tuula Selin

TARKOITUS JA TOIMINTASUUNNITELMA

Yhdistyksen tarkoituksena on

- edistää tornjak - ja medimurjenkoira -rotujen harrastusta ja tehdä rotuja tunnetuksi
- edistää puhdasrotuisten ja terveiden tornjak - ja medimurjenkoira -rotujen jalostusta
- ohjata jäseniään koiriensa rodunomaiseen käsittelyyn ja pitoon
- edistää sekä jäsentensä koiraharrastusta, hyvää yhteishenkeä että hyvää koiranpitotapaa.

Toimintasuunnitelma 2021:

  • molempien rotujen JTO:n aloittaminen

  • perustetaan jalostustoimikunta (PERUSTETTU 2020)

  • medimurjenkoiran terveydentilan kartoitus (joukkotarkki, vapaaehtoiset tutkimukset)

  • järjestetään joukkotarkastuksia

  • medimurjenkoirille pyritään luomaan jalostuksen avuksi sukutaulutietokanta sukusiitoksen estämiseksi

  • molemmille roduille tehdään kennelliiton ulkomuodon ja käyttäytymisen jalostustarkastukseen profiilit

  • järjestetään jäsentapahtumia, koulutusta, match showta, asiantuntijaluentoja, petotesti

  • järjestetään medimurjenkoirille jalostustarkastus

Yhdistyksen yhdistysrekisteritiedot:
Suomen tornjakit ja medimurjenkoirat ry
Rekisterinumero: 950.972

Kotipaikka: Valkeakoski

Y-tunnus: 3131844-1

Yhdistyksen sähköposti:  tornjakit.medit.yhdistys@gmail.com

Yhdistyksen tilinumero:   Säästöpankki   IBAN:  FI60 4600 0011 0999 30   SWIFT:  ITELFIHH

ssky.jpg
tornjak medi pennut.jpg
fci-logo.png
nku_0.png

SUOMEN TORNJAKIT JA MEDIMURJENKOIRAT RY SÄÄNNÖT

 

 

1.   YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen tornjakit ja medimurjenkoirat ry ja sen kotipaikka on Valkeakoski. Yhdistyksen kielenä on suomi ja toiminta kattaa koko maan.

 

 

2.   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on

- edistää tornjak - ja medimurjenkoira -rotujen harrastusta ja tehdä rotuja tunnetuksi
- edistää puhdasrotuisten ja terveiden tornjak - ja medimurjenkoira -rotujen jalostusta
- ohjata jäseniään koiriensa rodunomaiseen käsittelyyn ja pitoon
- edistää sekä jäsentensä koiraharrastusta, hyvää yhteishenkeä että hyvää koiranpitotapaa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
- järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
- jakaa tietoa ja neuvoja rotuja koskevissa kysymyksissä
- harjoittaa jalostusneuvontaa ja järjestää jalostustarkastuksia

- järjestää pentuvälitysneuvontaa
- järjestää erikoisnäyttelyitä
- järjestää kokeita ja kilpailuja
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
- toimia yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja ulkomailla
- pitää yhteyttä rotujen alkuperämaan rotuyhdistykseen
- harjoittaa rotuihin liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia
- pitää yhteyttä jäsenistöönsä sähköisten viestimien ja yhteisten tilaisuuksien avulla.


Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia varoja jäsenmaksuin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

 

3.   JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yksityinen henkilö on joko vuosi- , perhe- tai kunniajäsen tai kasvattajan ilmoittama pennunostajajäsen.
Perhejäsen on yhdistyksen vuosi- tai kunniajäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuva henkilö.

Kasvattaja voi ilmoittaa kasvattamiensa pentujen ostajat pennunostajajäseniksi ja maksaa heidän osaltaan kyseisen vuoden liittymismaksun. Kasvattajan on toimitettava pennunostajajäsenen allekirjoittama kirjallinen suostumus jäsensihteerille, tällä kirjallisella suostumuksella pennunostajajäsen hyväksyy liittämisen yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy seuraavana vuonna vuosijäseneksi maksaen itse jäsenmaksunsa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta hyväksyä vähintään ¾ äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.


Kaikki jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa siitä, kun päätös jäseneksi ottamisesta on tehty ja jäsen on maksanut ensimmäisen vuosimaksunsa. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen nimi ja osoite. Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta säädetään muutoin henkilörekisterilaissa

 

4.   JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa yli kahden kuukauden ajan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, seuraavilla perusteilla

– jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä

– jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien kenneltapojen vastaisesti

– jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa

– jos jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkeestä

– jos jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnassa

Jäsenen erottaminen hallituksen päätöksellä astuu voimaan välittömästi.


Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta sen varoihin. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta jäsenmaksun palautukseen.

 

5.   LIITYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6.   HALLITUS

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolmesta (3) kuuteen (6) varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä yhdistyksen jäseniä.


Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja varapuheenjohtajan vuosi.
Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa aina kolme kerrallaan. Varsinaisen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme. Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voidaan kutsua koolle hallituksen sopimalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- kutsua yhdistys kokouksiin

- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

- panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset

- huolehtia varojen hankinnasta ja tilinhoidosta

- hyväksyä uudet jäsenet

 

 

7.    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Tarvitaan kahden henkilön allekirjoitus.

 

8.    TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.). Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9.   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti on hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Tällainen kokous on pidettävä vähintään kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle, mutta viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa kokouspyynnön tiedoksisaamisesta.

 

10.   YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivulla.

 

11.   VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12.   YHDISTYKSEN ANSIOMERKIT JA MUUT KUNNIANOSOITUKSET
Yhdistys voi myöntää ansiomerkkejä ja muita kunnianosoituksia. Yhdistyksen ansiomerkeistä ja muista kunnianosoituksista päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään kunnianosoituksen myöntämisestä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu.

 

13.   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

14.   YHDISTYSLAKI
Muutoin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.